Com va el full de ruta de Palafrugell?

De les aportacions als projectes

El Pla

Dos dels punts forts amb què compta el Pla per al Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social de Palafrugell són els de la participació i el consens. Essent una iniciativa del govern palafrugellenc, des del primer moment hi ha hagut la condició sine qua non que fos un pla en el qual hi participessin tots els col·lectius que conformen el nostre municipi: els grups polítics municipals, tots, els del govern i els de l'oposició; els treballadors de l'Ajuntament, tant els tècnics com la resta de categories laborals; també els ciutadans, i aquest és factor absolutament importantíssim i imprescindible. De tots, se n'han pres les propostes i consideracions, i a tots se n'ha previst el retorn. I en això estem.

Sense la participació de tots, haguera estat dificultós no ja el consens, sinó l'assoliment d'un pla amb les condicions necessàries de realisme, concreció i sostenibilitat. Haver aconseguit aquests primers objectius pensem que ja d'entrada donen validesa a un pla que, com tots els altres, gaudirà de l'èxit si continua mantenint la tensió i el seguiment per tal que aquesta participació i aquest consens que dèiem no minvin ni un punt.

El Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i Cohesió Social 2013-2018 s'ha d’entendre com un full de ruta, que pretén establir les línies estratègiques d'actuació que han de permetre afrontar amb garanties el futur de Palafrugell. Aquest pla ha estat fet des de l'òptica del coneixement i de l'experiència dels tècnics municipals, des de la visió de les diferents formacions polítiques locals i amb les aportacions de la ciutadania.

De què parlem?

El Pla s’ha estructurat en 7 eixos:

  • Eix 1. La diversitat econòmica, un repte de futur: desenvolupar sectors claus (TIC, construcció, indústria, comerç...) a partir de les nostres potencialitats: turisme, suro i entorn. 31 actuacions.
  • Eix 2. Inclusió social: possibilitar la participació igualitària de tos els membres de la comunitat en totes les activitats claus de la societat (treball, xarxa social i exercici de la ciutadania). 80 actuacions.
  • Eix 3. Educació, formació i civisme: entendre l'educació i la formació com un pont necessari per garantir la igualtat d'oportunitats i assolir una ciutadania responsable amb valors i implicació. 35 actuacions.
  • Eix 4. Cultura: fomentar la cultura com a motor de desenvolupament econòmic, cohesió social i identitat local. 29 actuacions.
  • Eix 5. Paisatge divers i de qualitat: fomentar la cultura com a motor de desenvolupament econòmic, cohesió social i identitat local. 50 actuacions.
  • Eix 6. El nostre model turístic: el paisatge i la cultura com a referents del nostre model turístic. Principal motor de l'economia. 17 actuacions.
  • Eix 7. L'ajuntament, eina de la ciutadania: una administració de qualitat, transparent, eficaç i eficient a l'abast i al servei de les persones. 56 actuacions.

Com ho hem fet?

1 Diagnosi
2 Definició dels eixos
3 Participació de la ciutadania, dels regidors i dels treballadors
4 Anàlisi de les aportacions de la ciutadania
5 Redacció i aprovació del Pla
6 Execució del Pla

Qui ho ha fet?

La ciutadania, que ha deixat la seva opinió en les reunions presencials o a través d'Internet. Han participat 299 persones i s'han recollit 2.122 aportacions.

Els regidors i regidores de totes les formacions polítiques representants a l'Ajuntament.

El personal tècnic de totes les àrees de l'Ajuntament i els treballadors municipals.

Què hem fet fins ara?

De les actuacions previstes per als anys 2013-2014 se n'han fet un 69,4%. De les actuacions previstes per als anys 2013-2018 se n'han fet un 28,5%.

Eix 1: La diversitat econòmica (15 actuacions fetes de 31 planificades)
48%
Eix 2: Inclusió social (31 actuacions fetes de 80 planificades)
39%
Eix 3: Educació (12 actuacions fetes de 35 planificades)
34%
Eix 4: Cultura (6 actuacions fetes de 29 planificades)
21%
Eix 5: Paisatge divers, singular, humanitzat i de qualitat (7 actuacions fetes de 50 planificades)
14%
Eix 6: El nostre model turístic (8 actuacions fetes de 17 planificades)
47%
Eix 7: L'Ajuntament, eina de la ciutadania (7 actuacions fetes de 56 planificades)
13%

El pla, com a full de ruta viu, comporta una revisió periòdica i constant. Hi ha actuacions que no s'han portat a terme per diferents factors:

  • Hi ha actuacions que s'han avançat o s'han endarrerit en relació al calendari inicial.
  • No s'han portat a terme per ajustos en el pressupost, per canvis en les prioritats o perquè les actuacions han quedat obsoletes i necessiten una revisió.
  • Algunes actuacions s'han redefinit per ajustar-se al moment present.

Exemples

EixQuè va dir la ciutadania?Com es va incorporar al pla?
1Donar suport a les empreses. Promoure campanyes de dinamització.Servei a les empreses: informar, sensibilitzar i recollir les inquietuds dels empresaris per tal d'afavorir la igualtat d'oportunitats en l'accés al treball. Actuació 1.1.5.1
2Donar suport a les persones per a l'accés a l'habitatge. Donar suport a les famílies i persones per tal d'evitar la pèrdua d'habitatge. Incidir sobre les parcs d'habitatges tancats. Creació d'habitatges d'inclusió i del seu marc regulador. Actuació 2.5.1.1
3Fomentar les classes de català. Promoure una oferta formativa orientada la treball.IALC (itinerari d'alfabetització lingüística i cultural). Programa d'optimització i coordinació dels agents vinculats a l'aprenentatge de la llengua catalana. Actuació 3.2.1.3
4Major sinèrgia i col·laboració entre tots els agents culturals públics i privats. Necessitats de més equipaments per desenvolupar biblioteca, teatre, museus i cinemes.Pla Estratègic de Cultura que optimitza les polítiques culturals i racionalitza l'ús d'equipaments culturals. Actuació 4.1.1.1
5Es constata que part de la població té pràctiques incíviques en relació a les escombraries. Més sensibilització per combatre les conductes incíviques tant al carrer com en el medi natural (boscos, platges).Campanya per a la promoció de conductes cíviques envers la tinença d'animals. Actuació 5.1.2.2
6Turisme sostenible. Crear nous productes turístics: món del suro, gastronomia, noves rutes..."Palafrugell, estratègia turística", full de ruta per al desenvolupament del turisme. Actuació 6.1.1.1
7Millorar l'atenció ciutadana. Simplificar tràmits. Oferir més informació utilitzant les noves tecnologies.Carpeta Ciutadana, espai personalitzat que l'Ajuntament ofereix a la ciutadania a través d'Internet amb informació sobre els tràmits presentats. Actuació 7.3.2.2
Com va el full de ruta de Palafrugell?

Què ens queda per fer?

1 Actualitzar de manera continuada el pla. El 2016 farem una revisió amb la ciutadania i tots els agents implicats.

2 Portar a terme 207 actuacions el 2015, moltes d'elles tenen una durada plurianual.

3 Executar la totalitat del pla amb les 298 actuacions previstes fins el 2018.

Darrera actualització

dimarts, 30 juny 2015 10:28

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2019
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons