El Ple

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'Alcalde, està integrat per tots els regidors i regidores. 

Les competències del Ple són: 

  • El control i fiscalització dels òrgans de govern. 
  • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals: alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d’òrgans desconcentrats, alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom.
  • L'aprovació inicial del planejament general.
  • L'aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances. 
  • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l’aprovació i modificació dels pressupostos i l’aprovació dels comptes. 
  • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització. 
  • L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions Públiques. 
  • L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual. 
  • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 
  • La votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell. 

Les sessions dels plens estan obertes al públic i es realitzen l’últim dimarts de cada mes. A la Seu Electrònica hi podreu consultar les actes.

Juli Fernández Iruela

Alcalde
Regidor delegat d'Economia, Hisenda i Estratègia de Ciutat
President del Ple
President de la Junta de Portaveus
President de la Junta de Govern Local

Xavier Rocas Gutiérrez

1r Tinent d'alcalde
Regidor delegat d'Educació i Cultura
President de la Comissió informativa de Serveis a les Persones
Vocal de la Junta de Govern Local

Guillem Genover Ribas

2n Tinent d'alcalde
Regidor delegat de Promoció Estratègica del Sector Industrial i Museu del Suro

Judit Zaragoza Llirinós

Regidora delegada de Règim Interior i Seguretat Ciutadana
Presidenta de la Comissió informativa de Règim Interior, Hisenda i Activitat Econòmica
Presidenta de la Comissió Especial de Comptes
Vocal de la Junta de Govern Local

Joaquim Vencells Serra

Regidor delegat d'Esports i Mitjans de Comunicació
Vocal de la Junta de Govern Local

Margarita Mauri Junqué

Regidora delegada de Benestar i Acció Social, Promoció Econòmica i Ocupació

Xavier Rangel Martínez

Regidor delegat de Territori i Espai Públic
President de la Comissió Informativa d'Urbanisme

Vanesa Palacios Ruiz

Regidora delegada de Cooperació, Noves Tecnologies, Participació Ciutadana, Joventut i Esdeveniments

Lluís Pujol Mascort

Regidor delegat de Protecció Civil, Mobilitat i Via Pública
Vocal de la Junta de Govern Local

Gustavo Tapias Solà

Interventor accidental

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

No heu trobat el que buscàveu?